O nas

Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową gminy powołaną na podstawie uchwały Rady Miejskiej Torunia nr 134/95 z dnia 30 marca 1995r. Przedmiotem działania MPU jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie studiów, analiz i koncepcji dotyczących rozwoju przestrzennego Torunia.

Planowanie przestrzenne to podstawowe narzędzie ochrony i racjonalnego kształtowania przestrzeni. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:  wymagania  ładu przestrzennego, walory architektoniczne i  krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz ekonomiczną wartość przestrzeni.
Zadaniem planowania przestrzennego jest zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta czyli takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość i uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania  funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, jak również równoważenie interesów publicznych i prywatnych.
Najważniejszym aktem prawnym odnoszącym się do zagadnień planowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta uchwalone przez Radę Miasta Torunia w 2018 r.
W Pracowni wykonano również 220 obowiązujących obecnie planów miejscowych. W trakcie sporządzania są 44 plany (dane na dzień 30.06.2021r.).

Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Toruniu

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia