Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, przyjęte zostało uchwałą nr 805/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018r.

Uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25.01.2018r 
załącznik nr 1 – Diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju
załącznik nr 2 – Kierunki i zasady rozwoju przestrzennego miasta
załącznik nr 3a-3f – Rysunki studium
załącznik nr 4 – Uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań
załącznik nr 5 – Rozstrzygnięcie o sposobiie rozpatrzenia uwag

 

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia