Statut Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu , zwana dalej Pracownią, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Toruń i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn . zm.);
2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.);
4) uchwały Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu w jednostkę budżetową o tej samej nazwie;
5) niniejszego Statutu.

§2.1. Nazwa jednostki brzmi „Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu”.

§2.2 Siedzibą Pracowni jest miasto Toruń.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Pracowni

§ 3.1 Przedmiotem działania Pracowni jest wykonywanie prac projektowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i innych prac projektowych z zakresu gospodarki przestrzennej miasta, a w szczególności:
1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze  miasta;
2) analiza i ocena aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” oraz sporządzanie jego zmian;
3) prowadzenie prac planistycznych z zachowaniem czynności formalno-prawnych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”;
4) sporządzanie i zlecanie na zewnątrz studiów i opracowań specjalistycznych do planów miejscowych sporządzanych przez Pracownię;
5) sporządzanie koncepcji ogólnomiejskich, analiz, studiów związanych ze strategią przestrzennego rozwoju miasta;
6) sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych dla wybranych obszarów miasta;
7) sporządzanie opinii urbanistycznych i udzielanie informacji w zakresie planowania przestrzennego Prezydentowi Miasta Torunia, jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Torunia oraz gminnym jednostkom organizacyjnym;
8) wydawanie zainteresowanym wyrysów i wypisów z uchylonych lub nieobowiązujących planów miejscowych;
9) współpraca merytoryczna z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla przedsięwzięć
o charakterze publicznym poza granicami administracyjnymi miasta, a związanych funkcjonalnie z jego obszarem;
10) formułowanie wniosków i opinii miasta do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową;
11) sporządzanie co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miasta Torunia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta;
12) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
13) przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
14) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta.
15) świadczenie odpłatne usług projektowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 3

Struktura organizacyjna Pracowni

§4.1. Pracownią kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.
§4.2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia.
§4.3.Dyrektor może zatrudnić jednego zastępcę dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Torunia.
§4.4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Pracowni wykonuje Prezydent Miasta Torunia.
§4.5. Dyrektor realizuje zadania Pracowni na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.

§5.1. Dyrektor Pracowni uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych
w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Torunia.
§5.2. Dyrektor Pracowni ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§6.1. W skład Pracowni wchodzą:
1) zespół generalnego projektanta;
2) zespoły urbanistyczne;
3) zespół branżowy;
4) obsługa administracyjna, księgowa i prawna.

§6.2. Zespołem generalnego projektanta kieruje z-ca dyrektora Pracowni; zespołami urbanistycznymi kierują kierownicy zespołów podlegający z-cy dyrektora Pracowni, a obsługa administracyjna, księgowa i prawna podlega dyrektorowi Pracowni.

§ 7.1. Regulamin organizacyjny Pracowni zatwierdza Prezydent Miasta Torunia na wniosek dyrektora Pracowni.

§ 7.2. Dyrektor Pracowni może tworzyć i likwidować stanowiska pracy w ramach zatwierdzonej struktury organizacyjnej.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej Pracowni

§ 8.1. Mienie Pracowni jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm).
§ 8.2. Pracownia zarządza powierzonym mieniem; zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 9.1. Pracownia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
§ 9.2. Roczny plan finansowy sporządza dyrektor Pracowni.

§ 10.1. Pracownia prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
§ 10.2.Pracownia posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział 5

Nadzór i kontrola nad działalnością Pracowni

§ 11. Nadzór i ocenę działalności Pracowni i dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Torunia.

§ 12. Nadzór nad prowadzoną przez Pracownię gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Torunia.

§ 13.1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli oraz audytu odpowiedzialny jest dyrektor Pracowni.
§ 13.2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują także z-ca dyrektora, kierownicy zespołów urbanistycznych oraz główny księgowy.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 14.1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze Uchwały Rady Miasta Torunia.

§ 14.2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut nadany uchwałą Nr 275/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 29 lipca 1999r.

 

____________________________________________________________________________________________

Niniejszy Statut stanowi załącznik do uchwały nr 1029/06 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu i uwzględnia zmianę wprowadzoną uchwałą nr 444/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu.

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia