Analiza możliwości zagospodarowania nabrzeży Wisły w granicach administracyjnych miasta Torunia

Analiza została sporządzona na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Celem opracowania jest wskazanie terenów – stref programowych, predestynowanych do zagospodarowania na funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe i turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania i otwarcia na przepływającą przez miasto rzeke Wisłę.

Zasięg opracowania obejmuje tereny wskazane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia” do objęcia „Programem przywrócenia Wisły miastu”.

Część opisowa (PDF, 6 863 kB)
plansza I (PDF, 2 701 kB)
plansza II_1 (PDF, 5 127 kB)
plansza II_2 (PDF, 47 090 kB)
plansza III_1 (PDF, 6 695 9 kB)
plansza III_2 (PDF, 5 768 kB)
plansza III_3 (PDF, 1 665 kB)
plansza IV_1 (PDF, 6 001 kB)
plansza IV_2 (PDF, 172 mB)
plansza V (PDF, 136 mB) 

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia