Plan zrządzania krajobrazem LMP

 „Otoczenie człowieka jest tworzywem złożonym z bogactwa form materii. Kształtować je, to znaczy działać jednocześnie poprzez bardzo różne specjalizacje. Architektura jest sztuką materializowania form wnętrza dla potrzeb człowieka i społeczeństwa, jako ich otoczenie przestrzenne, które uwidacznia się dopiero po zrealizowaniu; podobnie jak logika każdego systemu naczyń połączonych ujawnia się w spójnym działaniu dopiero po włączeniu różnych członów tego systemu. Tym spójnym działaniem jest wspólna wyobraźnia, zmaterializowana najwidoczniej dla wszystkich w obraz, czyli jego krajobraz.

Krajobraz można porównać do systemu naczyń (czyli form) połączonych, bo przecież rzeźba terenu, spływ wód i klimat miejscowy, życie roślin, zwierząt i wreszcie ludzka w nim działalność i osadnictwo, drogi, gospodarka, kultura – to wszystko jest jakimś bardzo wyraźnym współzależnym układem żywiołów i procesów życia – układem ekologicznym, czyli układem naczyń połączonych. (…) Najwyższym wykwitem życia jest świadomość – w szczególności świadomość ludzka. Nie ulega wątpliwości, że to ona kształtuje dziś najszybciej i najdoskonalej otoczenie i krajobraz”.
Plan Zarządzania Krajobrazem – Landscape Management Plan (zwany dalej “Planem Zarządzania Krajobrazem – LMP”) ma na celu opracowanie strategii zagospodarowania terenów zieel ni na obszarze miasta Torunia, warunkującej ich spójność urbanistyczną. Zawierać ma wytyczne do zarządzania terenami zieleni, a w szczególności: terenami zieleni fortecznej, nadrzecznej i zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego, w oparciu o wyodrębnione jednostki krajobrazowe.

CZĘŚĆ I – OPISOWA CAŁOŚĆ (PDF, 983 565 kB)
MAPA 1 – ZASÓB WALORYZACJA  (PDF, 60 642 kB)
MAPA 2 – OBSZARY PRIORYTETOWE DO ZAGOSPODAROWANIA (PDF, 46 243 kB)
MAPA 3 – WYTYCZNE OCHRONNE (PDF, 51 184 kB)
MAPA 4 – WYTYCZNE KIERUNKOWE  (PDF, 50 899  kB)
MAPA – PODZIAŁ NA ZESPOŁY I JEDNOSTKI KRAJOBRAZOWE (PDF, 49 068  kB)

 

logo
geofabryka.pl"
Prawa autorskie mpu-torun.pl © 2018
    Herb Miasta Torunia